40. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).

 

Організацію Об'єднаних Націй з промислового розвитку — ЮНІДО (United Nations Industrial Development OrganizationUNIDO) — було засновано в 1967 p. рішенням Генеральної Асам­блеї ООН як центральний координуючий орган у сфері допомоги промисловому розвитку країн, що розвиваються.

Цілями ЮНІДО є:

·        сприяння промисловому розвитку і співробітництву на гло­бальному, регіональному, національному і галузевому рівнях;

·        сприяння індустріалізації країн, що розвиваються, в тому числі в галузі розробки природних ресурсів і розвитку інфраструктури;

·        надання допомоги країнам з перехідною економікою і країнам, що розвиваються, в реструктуризації і приватизації в промисло­вості;

·        надання технічної допомоги.

ЮНІДО сприяє налагоджен­ню і зміцненню контактів між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, заохочує діяльність, яка сприяє залученню ін­вестицій, підтримуючи процес передачі технології країнам, що розвиваються, і обміну технологіями. В рамках ЮНІДО створено Банк промислової і технологічної інформації по проектах, який може надавати необхідну країнам інформацію на їхній запит. Консультативна діяльність ЮНІДО полягає в проведенні конфе­ренцій, нарад, зустрічей представників промисловості, профсоюзів, споживачів. Крім того, проводяться засідання груп спеціаліс­тів конкретних галузей промисловості з проблем промислового розвитку в регіоні, з питань зміцнення співробітництва фінансо­вих, технічних і наукових установ розвинутих країн і країн, що розвиваються, тощо. Особлива увага приділяється промисловому співробітництву на рівні підприємств з використанням механізму цільових фондів і програми промислового інвестування. В 1997р. обсяг технічної допомоги, наданої ЮНІДО всім країнам світу, становила близько 100 млн доларів.

Головними органами ЮНІДО є:

·        Генеральна конференція, яка проводиться один раз на два роки і визначає принципи і політику діяльності ЮНІДО, затвер­джує бюджет, здійснює контроль за використанням фінансових ресурсів;

·        Рада з промислового розвитку (РПР), що складається з 53 членів ЮНІДО (33 - представники країн, що розвиваються, 15 — від розвинутих країн, 5 — від країн з перехідною економі­кою), яка розробляє принципи і політику ЮНІДО, розглядає і приймає програму діяльності Організації, обговорює питання ко­ординації діяльності системи ООН у галузі промислового розви­тку, контролює ефективність використання ресурсів Організації, готує і подає на розгляд Генеральної Асамблеї ООН через ЕКОСОР щорічну доповідь про діяльність ЮНІДО;

·        Секретаріат;

·        Представництва ЮНІДО на місцях.

Допоміжними органами ЮНІДО є Комітет з програм і бю­джету в складі 27 членів і технічні комітети.

До складу ЮНІДО входять 168 держав. Україна також є чле­ном цієї організації з 1985 р. Штаб-квартиру ЮНІДО розміщено у Відні (Австрія).