1. Поняття «міжнародна міждержавна організація» та його сутність.

 

Стосовно сутності міжнародної організації серед спеціалістів існують два підходи: звужений та розшире­ний. Відповідно до першого трактування міжнародна організація --це стабільний інститут багатосторонніх міжнародних від­носин, який створюється, щонайменше, трьома сторонами (дер­жавами) і має погоджені учасниками цілі, компетенцію та свої постійні органи, а також інші специфічні полІтико-організаційні норми (статут, процедура, членство, порядок прийняття рішень).

Якщо виходити з самого визначення, а також з міжнародних юридичних норм, то належність до міжнародних організацій ви­значають такі критерії:

·        об'єднання різнонаціональних сторін (держав, юридичних та фізичних осіб);

·        погоджені, спільні, постійні цілі;

·        наявність міжнародного установчого документа;

·        постійні організаційні інституції;

·        політико-організаційні норми;

·        юридична рівність учасників;

·        відповідність цілей створення та діяльності загальновизна­ним принципам і нормам міжнародного права.

При цьому всі міжнародні організації є різними, а елемента­ми, що відрізняють одну від одної, є: сфера діяльності, цілі, ха­рактер компетенції, організаційна структура, членство, проце­дурні аспекти.

Представники другого підходу твердять, що міжнародна ор­ганізація — це будь-яка група або асоціація, яка у своїй діяльно­сті виходить за межі однієї країни І має постійну структуру орга­нів. Таке розширене тлумачення припускає віднесення до між­народних організацій транснаціональних корпорацій, так званих «революційних груп» І навіть кримінальних угруповань.

Міжнародні міждержавні (міжурядові) організації – це об’єднання держав, створене на основі міжн. договору для виконання певних цілей, що має систему постійно діючих органів, володіє міжн правосуб’єктністю і створена у відповідності з МП.

Ознаки:

-- договірна основа

-- наявність певних цілей

-- наявність постійної структури

-- наявність прав і обовязків (правосубєктнвсть)

-- створена у відповідності до МП

-- її членами є держави